V SKYRIUS. NEMOKUMO ADMINISTRATORIŲ RŪMAI

139 straipsnis. Nemokumo administratorių rūmų veiklos organizavimas

1. Nemokumo administratorių rūmai – viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma yra asociacija, įgyvendinantis nemokumo administratorių profesinę savivaldą.

2. Nemokumo administratorių rūmai savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu tiek, kiek šiame įstatyme nenustatyta kitaip.
 

140 straipsnis. Nemokumo administratorių rūmų nariai

1. Nemokumo administratorių rūmų nariai yra nemokumo administratoriai fiziniai asmenys.

2. Nemokumo administratorių rūmų asocijuoti nariai yra nemokumo administratoriai juridiniai asmenys.

3. Nemokumo administratorių rūmų asocijuotas narys turi visas nario teises, išskyrus balsavimo teisę ir teisę būti Nemokumo administratorių rūmų organų nariu.

4. Kitas Nemokumo administratorių rūmų narių ir asocijuotų narių teises ir pareigas nustato šis įstatymas, Asociacijų įstatymas ir Nemokumo administratorių rūmų įstatai.
 

141 straipsnis. Nemokumo administratorių rūmų teisės

Nemokumo administratorių rūmai turi teisę:

1) valdyti, naudoti lėšas ir disponuoti jomis, taip pat įgyti, naudoti kitą jiems priklausantį turtą ir disponuoti juo;

2) teikti paslaugas Nemokumo administratorių rūmų įstatuose nustatyta tvarka;

3) rinkti, kaupti ir apibendrinti informaciją apie nemokumo administratorius, nemokumo administratorių padėjėjus;

4) gauti iš valstybės institucijų ir priežiūros institucijos savo funkcijoms atlikti reikalingą informaciją;

5) atstovauti nemokumo administratorių interesams valstybės institucijose, kitų valstybių ir tarptautinėse organizacijose;

6) bendradarbiauti su tarptautinėmis ir užsienio valstybių organizacijomis, stoti į tarptautines ir užsienio šalių organizacijas;

7) kitas įstatymuose įtvirtintas teises.
 

142 straipsnis. Nemokumo administratorių rūmų pareigos

Nemokumo administratorių rūmų pareigos yra šios:

1) organizuoti ir vykdyti kvalifikacinius nemokumo administratorių egzaminus ir profesinio tinkamumo testo laikymą;

2) rengti ir tvirtinti Nemokumo administratorių etikos kodeksą;

3) kontroliuoti, kaip nemokumo administratoriai laikosi Nemokumo administratorių etikos kodekso;

4) nustatyti nemokumo administratorių fizinių asmenų kvalifikacijos kėlimo mokymų turinio reikalavimus, suderintus su priežiūros institucija, ir pagal juos organizuoti nemokumo administratorių kvalifikacijos kėlimo mokymus;

5) nustatyti nemokumo administratorių fizinių asmenų kvalifikacijos kėlimo ne Nemokumo administratorių rūmų organizuojamuose mokymuose pripažinimo tvarką;

6) kontroliuoti, kaip nemokumo administratoriai fiziniai asmenys kelia profesinę kvalifikaciją;

7) nustatyti Nemokumo administratorių padėjėjų darbo patirties skaičiavimo tvarką, suderintą su priežiūros institucija;

8) rengti ir tvirtinti nemokumo administratorių darbo organizavimo ir kontrolės tvarkos nustatymo metodiką;

9) kontroliuoti, ar nemokumo administratorius juridinis asmuo yra nustatęs savo darbo organizavimo ir kontrolės tvarką ir ar jos laikosi;

10) nedelsiant, bent ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo informacijos paaiškėjimo dienos, teikti priežiūros institucijai informaciją, reikalingą jos funkcijoms atlikti;

11) gavus informacijos apie šio įstatymo ir kitų nemokumo procesus reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus, apie tai informuoti priežiūros instituciją;

12) kitos šiame įstatyme nustatytos pareigos.
 

143 straipsnis. Nemokumo administratorių rūmų organai

1. Nemokumo administratorių rūmų organai yra šie:

    1) Nemokumo administratorių rūmų visuotinis narių susirinkimas;

    2) Nemokumo administratorių rūmų prezidiumas;

    3) Nemokumo administratorių rūmų vadovas;

    4) Nemokumo administratorių garbės teismas.

2. Nemokumo administratorių rūmuose gali būti sudaromi kiti organai.
 

144 straipsnis. Nemokumo administratorių rūmų visuotinis narių susirinkimas

Nemokumo administratorių rūmų visuotinis narių susirinkimas atlieka šias funkcijas:

1) tvirtina Nemokumo administratorių etikos kodeksą;

2) tvirtina Nemokumo administratorių garbės teismo nuostatus;

3) renka Nemokumo administratorių rūmų prezidiumo narius ir pirmininką;

4) renka 3 atstovus, kuriuos deleguoja į Nemokumo administratorių garbės teismo narius;

5) Nemokumo administratorių rūmų prezidiumo teikimu tvirtina nario mokesčio ir asocijuoto nario mokesčio dydžius;

6) gali spręsti ir kitus Nemokumo administratorių rūmų įstatuose jo kompetencijai priskirtus klausimus, jeigu tai nepriskirta kitų organų kompetencijai ir jeigu pagal esmę tai nėra valdymo organo funkcijos.
 

145 straipsnis. Nemokumo administratorių rūmų prezidiumas

1. Nemokumo administratorių rūmų prezidiumas yra kolegialus Nemokumo administratorių rūmų valdymo organas.

2. Nemokumo administratorių rūmų prezidiumą sudaro 11 narių, įskaitant Nemokumo administratorių rūmų prezidiumo pirmininką, iš kurių ne mažiau kaip 9 nariai turi būti Nemokumo administratorių rūmų nariai ir 2 nariai gali būti deleguoti Nemokumo administratorių rūmų visuotinio narių susirinkimo iš asmenų, nesančių Nemokumo administratorių rūmų nariais ir turinčių ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį nemokumo, teisės ir (arba) finansų srityse.

3. Nemokumo administratorių rūmų prezidiumo narius ir pirmininką renka Nemokumo administratorių rūmų visuotinis narių susirinkimas 3 metams ne daugiau kaip dviem kadencijoms iš eilės.

4. Nemokumo administratorių rūmų prezidiumo veiklą reglamentuoja Nemokumo administratorių rūmų prezidiumo patvirtintas darbo reglamentas.

5. Nemokumo administratorių rūmų prezidiumas atlieka šias funkcijas:

    1) tvirtina Nemokumo administratorių rūmų administracijos struktūrą;

    2) tvirtina Nemokumo administratorių garbės teismo sudėtį;

    3) tvirtina ir skelbia teisės aktus šiame įstatyme nustatytoms Nemokumo administratorių rūmų pareigoms įgyvendinti;

    4) teikia pasiūlymus Nemokumo administratorių rūmų narių susirinkimui nemokumo administratorių veiklos klausimais;

    5) priima sprendimus dėl nuobaudų skyrimo nemokumo administratoriams;

6) užtikrina Nemokumo administratorių rūmų narių susirinkimo sprendimų įgyvendinimą ir kontroliuoja jų vykdymą;

7) atlieka kitas šiame įstatyme, kituose įstatymuose ir teisės aktuose, taip pat Nemokumo administratorių rūmų įstatuose nustatytas funkcijas.
 

146 straipsnis. Nemokumo administratorių rūmų vadovas

1. Nemokumo administratorių rūmų vadovas yra vienasmenis Nemokumo administratorių rūmų valdymo organas.

2. Nemokumo administratorių rūmų vadovas organizuoja kasdienę Nemokumo administratorių rūmų veiklą.

3. Sprendimą dėl Nemokumo administratorių rūmų vadovo paskyrimo ir atšaukimo, sutarties sąlygų ar jos nutraukimo priima Nemokumo administratorių rūmų prezidiumas.

4. Nemokumo administratorių rūmų vadovas turi atitikti šio įstatymo 120 straipsnio 1 dalyje nustatytus nepriekaištingos reputacijos reikalavimus.

5. Nemokumo administratorių rūmų vadovas veikia Nemokumo administratorių rūmų vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius.

6. Nemokumo administratorių rūmų įstatuose gali būti nustatyta, kokiems sprendimams priimti ir sandoriams sudaryti Nemokumo administratorių rūmų vadovui būtinas Nemokumo administratorių rūmų prezidiumo pritarimas.

7. Nemokumo administratorių rūmų vadovas atlieka šias funkcijas:

    1) šaukia ir organizuoja Nemokumo administratorių rūmų visuotinį narių susirinkimą;

    2) teikia informaciją ir dokumentus Nemokumo administratorių rūmų prezidiumui ir Nemokumo administratorių rūmų visuotiniam narių susirinkimui;

    3) atlieka kitas šiame įstatyme, kituose įstatymuose ir teisės aktuose, taip pat Nemokumo administratorių rūmų įstatuose nustatytas funkcijas.
 

147 straipsnis. Nemokumo administratorių garbės teismas

1. Nemokumo administratorių garbės teismas Nemokumo administratorių rūmų prezidiumo siūlymu nagrinėja nemokumo administratorių pažeidimus, nurodytus šio įstatymo 148 straipsnio 1 dalyje.

2. Nemokumo administratorių garbės teismą sudaro 5 nariai, iš kurių 3 narius – Nemokumo administratorių rūmų narius – deleguoja Nemokumo administratorių rūmų visuotinis narių susirinkimas ir po vieną narį, privalantį turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį nemokumo, teisės ir (arba) finansų srityse, deleguoja Teisingumo ministerija ir Finansų ministerija.

3. Nemokumo administratorių garbės teismo narių kadencija trunka 3 metus. Nemokumo administratorių garbės teismo nariu asmuo gali būti ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės.

4. Nemokumo administratorių garbės teismas už šio įstatymo 148 straipsnio 1 dalyje nurodytus pažeidimus turi teisę siūlyti Nemokumo administratorių rūmų prezidiumui skirti šio įstatymo 148 straipsnio 2 dalyje nurodytas nuobaudas, atsižvelgdamas į šio įstatymo 137 straipsnio 1, 2 ir 3 dalių nuostatas.
 

148 straipsnis. Nemokumo administratorių rūmų nuobaudos ir jų skyrimo tvarka

1. Nemokumo administratorių rūmų prezidiumas nemokumo administratoriui gali skirti nuobaudas dėl šių priežasčių:

    1) nemokumo administratorius nesilaiko Nemokumo administratorių etikos kodekso;

    2) nemokumo administratorius nekelia profesinės kvalifikacijos;

    3) nemokumo administratorius juridinis asmuo nesilaiko reikalavimo dėl darbo organizavimo ir kontrolės tvarkos nustatymo ir jos laikymosi užtikrinimo.

2. Nemokumo administratorių rūmų prezidiumas šio straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais nemokumo administratoriui gali skirti šias nuobaudas:

    1) pareikšti pastabą;

    2) pavesti ištaisyti nustatytus trūkumus per nurodytą terminą;

    3) pavesti papildomai kelti profesinę kvalifikaciją (nustatyti valandų skaičių ir terminą, per kurį turi būti papildomai keliama profesinė kvalifikacija);

    4) pašalinti iš Nemokumo administratorių rūmų narių ar asocijuotų narių.

3. Sprendimą skirti nuobaudą priima Nemokumo administratorių rūmų prezidiumas, atsižvelgdamas į Nemokumo administratorių garbės teismo siūlymą.

4. Trečiųjų šalių interesų apsaugai užtikrinti Nemokumo administratorių rūmų prezidiumo paskirta šio straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodyta galiojanti nuobauda yra viešai skelbiama vienus metus Nemokumo administratorių rūmų interneto svetainėje.
 

149 straipsnis. Nemokumo administratorių rūmų narystės netekimas

Nemokumo administratorių rūmų narys ar asocijuotas narys netenka Nemokumo administratorių rūmų narystės Nemokumo administratorių prezidiumo sprendimu Nemokumo administratorių rūmų narių visuotinio susirinkimo nustatyta tvarka šiais atvejais:

1) priežiūros institucijos sprendimu panaikinus teisę administruoti nemokumo procesus;

2) skyrus nuobaudą pašalinti iš Nemokumo administratorių rūmų narių ar asocijuotų narių.
 

150 straipsnis. Nemokumo administratorių rūmų lėšos 

Nemokumo administratorių rūmų lėšos yra šios:

1) Nemokumo administratorių rūmų įstatuose nustatytas nario mokestis;

2) Nemokumo administratorių rūmų įstatuose nustatytas asocijuoto nario mokestis;

3) pajamos už suteiktas paslaugas;

4) negrąžintinai gautos lėšos;

5) kitos teisėtai gautos lėšos.
 

151 straipsnis. Nemokumo administratorių rūmų organų sprendimų apskundimas

Nemokumo administratorių rūmų organų sprendimai gali būti skundžiami Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.