IV SKYRIUS. NEMOKUMO ADMINISTRATORIŲ VEIKLOS PRIEŽIŪRA. PIRMASIS SKIRSNIS. PRIEŽIŪROS INSTITUCIJA

132 straipsnis. Nemokumo administratorių veiklos priežiūra

1. Nemokumo administratorių veiklą, jiems administruojant nemokumo procesus, taikydama visumą priemonių, kuriomis siekiama užtikrinti nemokumo proceso kokybę ir patikimumą, prižiūri priežiūros institucija.

2. Nemokumo administratorių veiklą priežiūros institucija prižiūri ir skiria poveikio priemones vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, kiek šiame įstatyme nenumatyta kitaip, ir Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.
 

133 straipsnis. Nemokumo priežiūros komitetas

1. Nemokumo priežiūros komitetas yra priežiūros institucijos kolegialus patariamasis organas nemokumo administratorių veiklos priežiūros klausimais.

2. Nemokumo priežiūros komitetą sudaro 5 nariai, kurie privalo turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį nemokumo, teisės ir (arba) finansų srityse. Nemokumo priežiūros komiteto personalinę sudėtį tvirtina finansų ministras.

3. Į Nemokumo priežiūros komitetą po vieną atstovą deleguoja Finansų ministerija, Teisingumo ministerija, Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija, Lietuvos bankas ir Nemokumo administratorių rūmai.

4. Nemokumo priežiūros komitetas priežiūros institucijai teikia nuomonę dėl:

    1) priežiūros institucijos priimamų teisės aktų, susijusių su nemokumo administratorių veiklos priežiūra;

    2) poveikio priemonių apriboti teisę būti paskirtam nemokumo administratoriumi administruojant naujų juridinių asmenų nemokumo procesus ir panaikinti teisę administruoti nemokumo procesus.

5. Nemokumo priežiūros komitetas veikia vadovaudamasis šiuo įstatymu ir Vyriausybės įgaliotos institucijos patvirtintais Nemokumo priežiūros komiteto nuostatais.

6. Nemokumo priežiūros komitetą ūkiškai ir techniškai aptarnauja priežiūros institucija.
 

134 straipsnis. Priežiūros institucijos funkcijos 

Priežiūros institucija atlieka šias funkcijas:

1) savo nustatyta tvarka, suderinta su Finansų ministerija, suinteresuotų šalių interesų apsaugai užtikrinti tvarko Nemokumo administratorių sąrašą, skelbiamą savo interneto svetainėje;

2) prižiūri nemokumo administratorių veiklą;

3) tikrina, ar nemokumo administratoriai laikosi šio įstatymo 130 straipsnio 1 dalies 1, 2, 3 punktuose ir 2 dalies 1 ir 2 punktuose nustatytų reikalavimų;

4) renka, tvarko ir skelbia informaciją apie nemokumo administravimo procesus;

5) prireikus bendradarbiauja, keičiasi nemokumo administratorių priežiūrai reikalinga informacija su Lietuvos Respublikos valstybės institucijomis, kitų valstybių narių priežiūros institucijomis, Lietuvos banku ir Nemokumo administratorių rūmais;

6) atlieka kitas šiame įstatyme priežiūros institucijai nustatytas funkcijas.
 

135 straipsnis. Priežiūros institucijos teisės 

Priežiūros institucija, atlikdama savo funkcijas, turi teisę:

1) gauti informaciją, reikalingą šiame įstatyme nustatytoms funkcijoms atlikti;

2) pasitelkti ekspertus (specialistus), turinčius atitinkamų žinių, nemokumo administratorių veiklos patikrinimų metu iškilusiems klausimams spręsti;

3) dalyvauti Nemokumo administratorių rūmų narių susirinkimuose ir kolegialių organų posėdžiuose be balsavimo teisės;

4) kreiptis į Nemokumo administratorių rūmus, kad būtų išnagrinėta, ar nemokumo administratorius laikosi Nemokumo administratorių etikos kodekso;

5) tikrinti, kaip Nemokumo administratorių rūmai atlieka jiems pavestas funkcijas, susijusias su nemokumo administratorių kvalifikaciniais egzaminais, Nemokumo administratorių etikos kodekso laikymosi ir profesinės kvalifikacijos kėlimo užtikrinimu;

6) teikti nurodymus Nemokumo administratorių rūmams dėl jiems pavestų funkcijų atlikimo tobulinimo;

7) kitas šiame įstatyme nustatytas teises.