IV SKYRIUS. JURIDINIO ASMENS RESTRUKTŪRIZAVIMO PROCESAS. PIRMASIS SKIRSNIS. RESTRUKTŪRIZAVIMO PROCESO VYKDYMAS

102 straipsnis. Juridinio asmens valdymas

1. Juridinio asmens veiklai restruktūrizavimo proceso metu vadovauja, jo turtą valdo, naudoja ir juo disponuoja juridinio asmens vadovas arba kitas valdymo organo pareigas vykdantis asmuo, kai pagal atitinkamos teisinės formos juridinius asmenis reglamentuojančius teisės aktus juridinis asmuo neprivalo turėti vadovo, vadovaudamasis atitinkamo juridinio asmens teisinę formą reglamentuojančiu įstatymu.

2. Juridinio asmens vadovas atsako už restruktūrizavimo plano įgyvendinimą.
 

103 straipsnis. Paskirto nemokumo administratoriaus funkcijos ir teisės restruktūrizavimo proceso metu

1. Paskirtas nemokumo administratorius restruktūrizavimo proceso metu atlieka šias funkcijas:

    1) gina visų kreditorių, taip pat juridinio asmens teises ir teisėtus interesus;

    2) imasi priemonių, kad būtų parengtas, pateiktas tvirtinti ir įgyvendintas restruktūrizavimo planas;

    3) konsultuoja restruktūrizavimo plano projekto rengimo klausimais;

    4) prižiūri restruktūrizavimo plano vykdymą;

    5) informuoja juridinio asmens valdymo organus, kreditorių susirinkimą apie restruktūrizavimo plano nevykdymą arba netinkamą vykdymą ir kreipiasi į teismą dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo;

    6) informuoja teismą apie kitų teismų priimtų sprendimų bylose, kuriose juridiniam asmeniui pareikšti turtiniai reikalavimai, įsiteisėjimą;

    7) šaukia kreditorių susirinkimus ir juose dalyvauja;

    8) vykdo kreditorių susirinkimo, kreditorių komiteto sprendimus;

    9) rengia restruktūrizavimo plano vykdymo ataskaitą ne rečiau kaip už kiekvieną juridinio asmens finansinių metų ketvirtį priežiūros institucijos nustatyta tvarka;

    10) teikia informaciją šio įstatymo nustatyta tvarka;

    11) atlieka kitas šiame įstatyme nustatytas funkcijas.

2. Paskirtas nemokumo administratorius turi teisę:

    1) patekti į juridinio asmens patalpas, tikrinti juridinio asmens informaciją. Jeigu joje yra komercinę (gamybinę) paslaptį sudarančios informacijos, šią informaciją nemokumo administratorius turi teisę gauti tik pasirašęs pasižadėjimą išsaugoti komercinę (gamybinę) paslaptį;

    2) gauti iš valstybės ir savivaldybių įstaigų ir įmonių bei kitų fizinių ir juridinių asmenų savo funkcijoms vykdyti reikalingą informaciją, taip pat ir asmens duomenis, nepažeidžiant asmens duomenų apsaugos ir komercinės (gamybinės) paslapties apsaugos reikalavimų;

    3) dalyvauti svarstant restruktūrizavimo plano projektą;

    4) gauti informaciją apie visus juridinio asmens valdymo organų ir kreditorių susirinkimo, kreditorių komiteto priimtus sprendimus;

    5) gauti visų dokumentų, kuriuos juridinio asmens valdymo organai ir kreditorių susirinkimo pirmininkas teikia teismui, kopijas;

    6) kreditorių susirinkimo pritarimu reikalauti, kad juridinis asmuo samdytų auditorių arba audito įmonę, ekspertus;

    7) dalyvauti juridinio asmens valdymo organų susirinkimuose, posėdžiuose;

    8) naudotis kitomis šiame įstatyme nemokumo administratoriui suteiktomis teisėmis.

3. Jeigu nemokumo administratorius nėra paskirtas, jo teises ir pareigas mutatis mutandis įgyvendina juridinio asmens vadovas arba kitas valdymo organo pareigas vykdantis asmuo, kai pagal atitinkamos teisinės formos juridinius asmenis reglamentuojančius teisės aktus juridinis asmuo neprivalo turėti vadovo, vadovaudamasis atitinkamo juridinio asmens teisinę formą reglamentuojančiu įstatymu.