IV DALIS. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

152 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

1. Šis įstatymas įsigalioja 2020 m. sausio 1 d., išskyrus 2 straipsnio 19 dalį, 32 straipsnio 2 dalį, 33 straipsnio 2 dalies 2 punktą, 34 straipsnio 4 dalį, 36 straipsnio 2 dalį, III dalies V skyrių (išskyrus 142 straipsnio 1, 3, 6, 9 ir 11 punktus, 145 straipsnio 5 dalies 5 punktą, 147 straipsnio 1 ir 4 dalis, 148 ir 149 straipsnius) ir 155–163 straipsnius.

2. Šio įstatymo 32 straipsnio 2 dalis ir 33 straipsnio 2 dalies 2 punktas įsigalioja 2023 m. sausio 1 d.

3. Šio įstatymo 34 straipsnio 4 dalis ir 36 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2021 m. sausio 1 d.
 

153 straipsnis. Įstatymų pripažinimas netekusiais galios

Įsigaliojus šiam įstatymui, netenka galios:

1) Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymas Nr. IX-218 su visais pakeitimais ir papildymais;

2) Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas Nr. IX-216 su visais pakeitimais ir papildymais;

3) Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas Nr. VIII-270 su visais pakeitimais ir papildymais;

4) Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas Nr. I-2880 su visais pakeitimais ir papildymais.
 

154 straipsnis. Įstatymo taikymas

Įsigaliojus šiam įstatymui, kituose teisės aktuose:

1) vartojamos sąvokos „bankroto administratorius“ ir „restruktūrizavimo administratorius“ atitinka šiame įstatyme vartojamą sąvoką „nemokumo administratorius“;

2) nurodytas juridinio asmens teisinis statusas „bankrutavęs“ atitinka šiame įstatyme nurodytą juridinio asmens teisinį statusą „likviduojamas dėl bankroto“;

3) nuorodos į Įmonių restruktūrizavimo įstatymą ar Įmonių bankroto įstatymą laikomos nuorodomis į Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymą.
 

155 straipsnis. Pereinamosios nuostatos dėl nemokumo procesų

1. Iki 2019 m. gruodžio 31 d. pradėtiems juridinių asmenų nemokumo procesams šio įstatymo nuostatos taikomos toms asmenų teisėms ir pareigoms, kurios atsiranda arba yra įgyvendinamos jam įsigaliojus, taip pat toms nemokumo procedūroms, kurios pradedamos šiam įstatymui įsigaliojus, išskyrus šio įstatymo nuostatas, reguliuojančias:

    1) atlygį nemokumo administratoriui;

    2) kreditorių reikalavimų tenkinimo eilę ir tvarką;

    3) reikalavimus restruktūrizavimo plano turiniui ir įgyvendinimo trukmei;

    4) kreditorių balsavimą dėl restruktūrizavimo plano;

    5) nemokumo administratoriaus skyrimą bankroto byloje.

2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytoms išimtims taikomi šio įstatymo 153 straipsnyje nurodyti įstatymai.
 

156 straipsnis. Nemokumo administratorių rūmų steigimas

1. Nemokumo administratorių rūmai steigiami Civilinio kodekso ir Asociacijų įstatymo nustatyta tvarka.

2. Nemokumo administratorių rūmų steigėjai yra fiziniai asmenys, turintys teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas pagal Įmonių bankroto įstatymą ir (ar) įmonių restruktūrizavimo paslaugas pagal Įmonių restruktūrizavimo įstatymą.

3. Nemokumo administratorių rūmų steigimą organizuoja priežiūros institucija.

4. Priežiūros institucija per 2 mėnesius nuo šio straipsnio įsigaliojimo dienos pateikia steigėjams siūlymus dėl Nemokumo administratorių rūmų steigimo sutarties, Nemokumo administratorių rūmų įstatų projektų ir sušaukia steigiamąjį susirinkimą.

5. Nemokumo administratorių rūmų steigėjai steigiamajame susirinkime priima Nemokumo administratorių rūmų įstatus, išrenka Nemokumo administratorių rūmų prezidiumo pirmininką ir narius, taip pat 3 Nemokumo administratorių garbės teismo narius, patvirtina Nemokumo administratorių rūmų nario mokesčio ir asocijuoto nario mokesčio dydžius.

6. Juridiniai asmenys, turintys teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas pagal Įmonių bankroto įstatymą ir (ar) įmonių restruktūrizavimo paslaugas pagal Įmonių restruktūrizavimo įstatymą, nuo 2020 m. sausio 1 d. tampa Nemokumo administratorių rūmų asocijuotais nariais.
 

157 straipsnis. Pereinamosios nuostatos dėl teisės administruoti nemokumo procesus įgijimo fiziniams asmenims

1. Fiziniai asmenys, turintys teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas pagal Įmonių bankroto įstatymą ir įmonių restruktūrizavimo paslaugas pagal Įmonių restruktūrizavimo įstatymą ir esantys Nemokumo administratorių rūmų nariais, nuo 2020 m. sausio 1 d. laikomi asmenimis, turinčiais teisę administruoti nemokumo procesus.

2. Nemokumo administratorių rūmų nariai, turintys teisę teikti tik įmonių bankroto administravimo paslaugas pagal Įmonių bankroto įstatymą arba tik įmonių restruktūrizavimo paslaugas pagal Įmonių restruktūrizavimo įstatymą ir siekdami įgyti teisę administruoti nemokumo procesus, įsigaliojus šiam įstatymui turi išlaikyti kvalifikacinius egzaminus pagal išlyginamąją Nemokumo administratorių kvalifikacinių egzaminų programą.

3. Kvalifikacinių egzaminų pagal išlyginamąją Nemokumo administratorių kvalifikacinių egzaminų programą organizavimui mutatis mutandis taikomos šio įstatymo 122 ir 123 straipsnių nuostatos dėl kvalifikacinių egzaminų organizavimo.

4. Šio straipsnio 2 dalyje nurodyti fiziniai asmenys, per 2 metus nuo 2020 m. sausio 1 d. neišlaikę kvalifikacinių egzaminų pagal išlyginamąją Nemokumo administratorių kvalifikacinių egzaminų programą, pašalinami iš Nemokumo administratorių rūmų narių.
 

158 straipsnis. Pereinamosios nuostatos dėl teisės administruoti nemokumo procesusįgijimo juridiniams asmenims

1. Juridiniai asmenys, turintys teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas pagal Įmonių bankroto įstatymą ir įmonių restruktūrizavimo paslaugas pagal Įmonių restruktūrizavimo įstatymą, nuo 2020 m. sausio 1 d. laikomi asmenimis, turinčiais teisę administruoti nemokumo procesus.

2. Juridiniai asmenys, turintys teisę teikti tik įmonių bankroto administravimo paslaugas pagal Įmonių bankroto įstatymą arba tik įmonių restruktūrizavimo paslaugas pagal Įmonių restruktūrizavimo įstatymą ir siekdami įgyti teisę administruoti nemokumo procesus, per 2 metus nuo 2020 m. sausio 1 d. turi įvykdyti šiame įstatyme nustatytus reikalavimus juridiniams asmenims, siekiantiems įgyti teisę administruoti nemokumo procesus.

3. Šio straipsnio 2 dalyje nurodyti juridiniai asmenys, per 2 metus nuo 2020 m. sausio 1 d. neįvykdę šiame įstatyme nustatytų reikalavimų juridiniams asmenims, siekiantiems įgyti teisę administruoti nemokumo procesus, pašalinami iš Nemokumo administratorių rūmų asocijuotų narių.
 

159 straipsnis. Pereinamosios nuostatos dėl nemokumo administratoriaus

1. Asmenys, turintys teisę teikti tik įmonių bankroto administravimo paslaugas pagal Įmonių bankroto įstatymą arba tik įmonių restruktūrizavimo paslaugas pagal Įmonių restruktūrizavimo įstatymą, nuo 2022 m. sausio 1 d. neturi teisės būti paskirti nemokumo administratoriais.

2. Asmenys, turintys teisę teikti tik įmonių bankroto administravimo paslaugas pagal Įmonių bankroto įstatymą, galės būti paskirti administruoti tik juridinio asmens bankroto procesą, o asmenys, turintys teisę teikti tik įmonių restruktūrizavimo paslaugas pagal Įmonių restruktūrizavimo įstatymą, galės būti paskirti administruoti tik juridinio asmens restruktūrizavimo procesą 2 metus nuo 2020 m. sausio 1 d.

3. Asmenys, turintys teisę teikti tik įmonių bankroto administravimo paslaugas pagal Įmonių bankroto įstatymą arba tik įmonių restruktūrizavimo paslaugas pagal Įmonių restruktūrizavimo įstatymą, tęsia juridinių asmenų nemokumo procesų, kurių administratoriais jie yra paskirti iki 2019 m. gruodžio 31 d., administravimą iki teismo nutarties nutraukti juridinio asmens nemokumo bylą arba teismo sprendimo dėl juridinio asmens pabaigos ar juridinio asmens restruktūrizavimo pabaigos įsiteisėjimo dienos, bet ne ilgiau kaip iki 2021 m. gruodžio 31 d.

4. Nepriekaištingos reputacijos reikalavimas fiziniam asmeniui, nustatytas šio įstatymo 120 straipsnio 1 dalies 5 punkte, taikomas, kai teisė juridiniam asmeniui administruoti nemokumo procesus panaikinama po 2020 m. sausio 1 d.

5. Reikalavimas nemokumo administratoriui fiziniam asmeniui verstis viena iš šiame įstatyme nustatytų veiklos formų taikomas administruojant nemokumo procesus, kurių administratoriumi jis yra paskirtas nuo 2020 m. sausio 1 d.
 

160 straipsnis. Nemokumo administratoriaus padėjėjai

1. Administratoriaus padėjėjas pagal Įmonių bankroto įstatymą nuo 2020 m. sausio 1 d. laikomas nemokumo administratoriaus padėjėju.

2. Į nemokumo administratoriaus padėjėjo darbo patirtį yra įskaitomas laikas, kurį jis buvo administratoriaus padėjėju pagal Įmonių bankroto įstatymą per paskutinius 3 metus iki 2019 m. gruodžio 31 d.

3. Į nemokumo administratoriaus darbo patirtį, kurios yra reikalaujama įdarbinant nemokumo administratoriaus padėjėją, yra įskaitomas laikas, kurį jis turėjo teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas pagal Įmonių bankroto įstatymą ir (arba) įmonių restruktūrizavimo paslaugas pagal Įmonių restruktūrizavimo įstatymą.

4. Nemokumo administratorius, neatitinkantis šiame įstatyme nustatytų reikalavimų, būtinų siekiant įdarbinti nemokumo administratoriaus padėjėją, turi teisę tęsti iki 2019 m. gruodžio 31 d. sudarytas darbo sutartis su administratoriaus padėjėju, bet ne ilgiau kaip 2 metus nuo tokios darbo sutarties sudarymo dienos.
 

161 straipsnis. Viešieji juridiniai asmenys, turintys teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas arba įmonių restruktūrizavimo administravimo paslaugas

1. Viešieji juridiniai asmenys, turintys teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas pagal Įmonių bankroto įstatymą ir (arba) įmonių restruktūrizavimo paslaugas pagal Įmonių restruktūrizavimo įstatymą, nuo 2020 m. sausio 1 d. neturi teisės būti paskirti nemokumo administratoriais.

2. Lietuvos Respublikoje įsteigti viešieji juridiniai asmenys, turintys teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas pagal Įmonių bankroto įstatymą ir (arba) įmonių restruktūrizavimo administravimo paslaugas pagal Įmonių restruktūrizavimo įstatymą, nuo 2020 m. sausio 1 d. tęsia juridinių asmenų nemokumo procesų, kurių administratoriais jie yra paskirti iki 2019 m. gruodžio 31 d., administravimą iki teismo nutarties nutraukti juridinio asmens nemokumo bylą arba teismo sprendimo dėl juridinio asmens pabaigos ar juridinio asmens restruktūrizavimo pabaigos įsiteisėjimo dienos.
 

162 straipsnis. Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių atestavimo komisija

1. Fiziniai asmenys, siekiantys Įmonių restruktūrizavimo įstatymo nustatyta tvarka įgyti teisę teikti įmonių restruktūrizavimo administravimo paslaugas arba Įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka įgyti teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas ar teisę dirbti administratoriaus padėjėju, prašymą leisti laikyti kvalifikacinį egzaminą ar profesinio tinkamumo testą pateikia vėliausiai iki 2019 m. spalio 1 d.

2. Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių atestavimo komisija atlieka šio straipsnio 1 dalyje nurodytų fizinių asmenų atestavimą iki 2019 m. gruodžio 31 d.
 

163 straipsnis. Pasiūlymas Vyriausybei, jos įgaliotai institucijai, priežiūros institucijai ir Nemokumo administratorių rūmams 

Vyriausybė, jos įgaliota institucija, priežiūros institucija ir Nemokumo administratorių rūmai iki 2019 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.