KETVIRTASIS SKIRSNIS. NEMOKUMO ADMINISTRATORIAUS PASKYRIMAS IR ATSTATYDINIMAS

34 straipsnis. Nemokumo administratoriaus skyrimas bankroto byloje

1. Bankroto procesui administruoti yra skiriamas nemokumo administratorius.

2. Sprendimą dėl nemokumo administratoriaus skyrimo bankroto byloje priima teismas.

3. Nemokumo administratorių teismas paskiria vadovaudamasis Nemokumo administratorių atrankos taisyklėmis ir naudodamasis atrankos programa.

4. Naudojantis atrankos programa nemokumo administratoriaus kandidatūra atrenkama pagal šiuos kriterijus:

    1) juridinį asmenį, kuriam keliama nemokumo byla, apibūdinančius kriterijus:

        a) juridinio asmens turtą;

        b) juridinio asmens kreditorių skaičių;

        c) juridinio asmens kreditorių reikalavimų dydį;

        d) taikomą jurisdikciją (teritorinė ar tarptautinė);

    2) nemokumo administratoriaus veiklą apibūdinančius kriterijus:

        a) darbo krūvį (įskaitant ir ne teismo tvarka vykdomus bankroto procesus);

        b) darbo patirtį (įskaitant ir ne teismo tvarka vykdomus bankroto procesus);

        c) galiojančias poveikio priemones;

        d) veiklos rezultatus.

5. Šio straipsnio 4 dalyje nurodytų juridinį asmenį ir nemokumo administratoriaus veiklą apibūdinančių kriterijų reikšmės nustatytos Nemokumo administratorių atrankos taisyklėse.

6. Įsiteisėjusi teismo nutartis paskirti nemokumo administratorių yra pagrindas paskirtam nemokumo administratoriui administruoti bankroto procesą.

7. Teismas nutartimi iškelti bankroto bylą kartu paskiria ir nemokumo administratorių. 
 

35 straipsnis. Nemokumo administratoriaus skyrimas restruktūrizavimo byloje

1. Restruktūrizavimo procesui administruoti gali būti skiriamas nemokumo administratorius.

2. Sprendimą dėl nemokumo administratoriaus skyrimo restruktūrizavimo byloje priima teismas.

3. Teismui teikti prašymą skirti nemokumo administratorių ir pasiūlyti jo kandidatūrą iš įrašytų į Nemokumo administratorių sąrašą asmenų turi teisę:

    1) juridinis asmuo;

    2) kreditorių susirinkimas;

3) restruktūrizavimą inicijuojantis kreditorius, teikdamas pareiškimą teismui dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo.

4. Prašyme paskirti nemokumo administratorių turi būti nurodyta ši informacija:

    1) nemokumo administratoriaus vardas ir pavardė, jeigu jis fizinis asmuo, ar pavadinimas ir kodas, jeigu jis juridinis asmuo;

    2) nemokumo administratoriaus eilės numeris Nemokumo administratorių sąraše;

    3) duomenys ryšiams su nemokumo administratoriumi palaikyti (adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kiti).

5. Teismas, gavęs prašymą paskirti nemokumo administratorių, paskiria nemokumo administratorių restruktūrizavimo byloje, jeigu nėra šio įstatymo 37 straipsnyje nustatytų apribojimų.

6. Įsiteisėjusi teismo nutartis paskirti nemokumo administratorių yra pagrindas paskirtam nemokumo administratoriui administruoti restruktūrizavimo procesą.
 

36 straipsnis. Nemokumo administratoriaus sutikimas-deklaracija

1. Nemokumo administratorius gali būti paskirtas administruoti nemokumo procesą tik tuo atveju, kai yra pateiktas jo sutikimas-deklaracija.

2. Sutikime-deklaracijoje nemokumo administratorius patvirtina, kad:

    1) sutinka būti paskirtas konkretaus juridinio asmens nemokumo administratoriumi;

    2) nėra apribojimų, dėl kurių jis negali būti paskirtas nemokumo administratoriumi;

    3) atitinka nepriekaištingos reputacijos reikalavimus;

    4) yra apsidraudęs profesinės civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu.

3. Restruktūrizavimo byloje nemokumo administratoriaus sutikimas-deklaracija pateikiamas kartu su prašymu paskirti nemokumo administratorių. Sutikime-deklaracijoje nurodoma ir atlygio suma, už kurią nemokumo administratorius sutinka administruoti juridinio asmens restruktūrizavimo procesą.

4. Bankroto byloje nemokumo administratorius sutikimą-deklaraciją pateikia Nemokumo administratorių atrankos taisyklėse nustatyta tvarka.
 

37 straipsnis. Nemokumo administratoriaus skyrimo apribojimai

1. Nemokumo administratorius negali būti paskirtas administruoti konkretaus juridinio asmens nemokumo proceso, jeigu jis per paskutinius 3 metus iki nemokumo bylos iškėlimo buvo to juridinio asmens:

    1) nemokumo bylą nagrinėjančio teisėjo sutuoktinis, artimos giminystės, svainystės ar partnerystės ryšiais susijęs asmuo;

    2) vadovo sutuoktinis, artimos giminystės, svainystės ar partnerystės ryšiais susijęs asmuo;

    3) dalyvis, organų narys, vadovas, buhalteris ar darbuotojas;

    4) patronuojamojo ar jį patronuojančiojo juridinio asmens dalyvis, organų narys, vadovas, buhalteris, darbuotojas.

2. Nemokumo administratorius negali būti paskirtas administruoti konkretaus juridinio asmens nemokumo proceso, jeigu jis pareiškimo dėl nemokumo bylos iškėlimo pateikimo teismui dieną buvo juridinio asmens kreditorius.

3. Nemokumo administratoriaus juridinio asmens dalyviams, organų nariams, vadovui, buhalteriui, darbuotojams, atsakingiems už juridinio asmens nemokumo procesų administravimą, taikomi šiame straipsnyje nustatyti apribojimai.
 

38 straipsnis. Paskirto nemokumo administratoriaus nešališkumas

1. Paskirtas nemokumo administratorius negali:

    1) turėti teisinio suinteresuotumo bylos baigtimi;

    2) pirkti juridinio asmens turto, atstovauti pirkėjui jį perkant.

2. Juridinio asmens turto pirkėju ar pirkėjo atstovu negali būti paskirto nemokumo administratoriaus sutuoktinis, artimos giminystės, svainystės ar partnerystės ryšiais su paskirtu nemokumo administratoriumi susijęs asmuo.

3. Paskirto nemokumo administratoriaus juridinio asmens dalyviams, vadovui, organų nariams, buhalteriui, darbuotojams taikomi šiame straipsnyje nustatyti apribojimai.
 

39 straipsnis. Nemokumo administratoriaus atstatydinimas

1. Teismas atstatydina nemokumo byloje paskirtą nemokumo administratorių, kai yra bent viena iš šių aplinkybių:

    1) jis netenka teisės administruoti nemokumo procesus;

    2) jis negalėjo būti paskirtas konkretaus juridinio asmens nemokumo administratoriumi dėl šio įstatymo 37 ir (ar) 38 straipsniuose nurodytų aplinkybių arba šios aplinkybės atsirado arba paaiškėjo jau jį paskyrus nemokumo administratoriumi;

    3) jis pateikia teismui prašymą dėl atsistatydinimo;

    4) teismas panaikino nutartį naudojantis atrankos programa atrinkto asmens neskirti nemokumo administratoriumi;

    5) gautas kreditorių susirinkimo arba kreditoriaus (kreditorių), kurio (kurių) teismo patvirtinti reikalavimai vertine išraiška sudaro daugiau kaip 1/2 visų kreditorių teismo patvirtintų reikalavimų sumos, motyvuotas prašymas atstatydinti nemokumo administratorių ir patenkinus šį prašymą nebus pažeistas viešasis interesas.

2. Teismas ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo šio straipsnio 1 dalies 2 ir 5 punktuose nurodytos informacijos gavimo dienos praneša nemokumo administratoriui apie ketinimą jį atstatydinti.

3. Nemokumo administratorius per 5 darbo dienas nuo šio straipsnio 2 dalyje nurodyto pranešimo gavimo dienos turi teisę pateikti teismui paaiškinimus.
 

40 straipsnis. Teismo nutartis dėl nemokumo administratoriaus paskyrimo, neskyrimo ar atstatydinimo

1. Teismas nutartį dėl nemokumo administratoriaus paskyrimo ar atstatydinimo priima ne vėliau kaip per 14 dienų nuo prašymo nemokumo byloje paskirti nemokumo administratorių gavimo arba šio įstatymo 39 straipsnio 1 dalyje nurodytos informacijos gavimo dienos.

2. Teismo nutartis paskirti nemokumo administratorių bankroto byloje yra neskundžiama.

3. Teismo nutartis naudojantis atrankos programa atrinkto asmens neskirti nemokumo administratoriumi gali būti skundžiama atskiruoju skundu.

4. Lietuvos apeliacinis teismas, panaikinęs nutartį naudojantis atrankos programa atrinkto asmens neskirti nemokumo administratoriumi, atstatydina paskirtą nemokumo administratorių ir juridinio asmens nemokumo administratoriumi paskiria asmenį, kuris buvo atrinktas naudojantis atrankos programa, bet nepaskirtas, arba grąžina juridinio asmens nemokumo administratoriaus paskyrimo klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Šioje dalyje nurodytos Lietuvos apeliacinio teismo nutartys yra galutinės ir kasacine tvarka neskundžiamos.

5. Teismo nutartis atstatydinti nemokumo administratorių arba naudojantis atrankos programa atrinkto asmens neskirti nemokumo administratoriumi turi būti motyvuota.

6. Teismo nutartis atstatydinti netekusį teisės administruoti nemokumo procesus nemokumo administratorių neskundžiama.

7. Teismas nutartimi atstatydinti nemokumo administratorių bankroto byloje kartu turi paskirti kitą nemokumo administratorių.

8. Teismas nutartyje atstatydinti nemokumo administratorių bankroto byloje ir paskirti kitą nemokumo administratorių nurodo terminą, per kurį atstatydintas nemokumo administratorius privalo perduoti naujai paskirtam nemokumo administratoriui juridinio asmens turtą pagal balansą, sudarytą atstatydinimo iš pareigų dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

9. Teismas gali pripažinti nutartį dėl nemokumo administratoriaus paskyrimo, neskyrimo ar atstatydinimo skubiai vykdytina.

10. Teismas ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo nutarties dėl nemokumo administratoriaus paskyrimo, neskyrimo ar atstatydinimo įsiteisėjimo dienos jos kopiją išsiunčia:

    1) paskirtam, nepaskirtam ir (ar) atstatydintam nemokumo administratoriui;

    2) kreditorių susirinkimo pirmininkui;

    3) juridiniam asmeniui.

11. Asmeniui, trukdžiusiam paskirtam nemokumo administratoriui vykdyti nemokumo proceso administravimą, teismas gali skirti iki 10 MMA dydžio baudą.