III SKYRIUS. NEMOKUMO ADMINISTRATORIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

129 straipsnis. Nemokumo administratoriaus teisės

1. Nemokumo administratorius turi teisę:

    1) dalyvauti juridinių asmenų nemokumo administratorių atrankoje, vykdomoje vadovaujantis Nemokumo administratorių atrankos taisyklėmis;

    2) būti paskirtas nemokumo administratoriumi bankroto procesuose, vykdomuose ne teismo tvarka;

    3) būti paskirtas nemokumo administratoriumi restruktūrizavimo bylose;

    4) būti paskirtas nemokumo administratoriumi fizinių asmenų bankroto bylose;

    5) gauti su savo veikla susijusią informaciją iš priežiūros institucijos ir Nemokumo administratorių rūmų;

    6) turėti kitas teises, nustatytas šiame įstatyme.

2. Nemokumo administratorius fizinis asmuo gali verstis viena iš šių veiklos formų:

    1) verstis individualia veikla;

    2) dirbti juridiniame asmenyje, kuris turi teisę administruoti nemokumo procesus, arba, kai pagal atitinkamos teisinės formos juridinius asmenis reglamentuojančius teisės aktus juridinis asmuo neprivalo turėti darbuotojų, būti juridinio asmens dalyviu.

3. Nemokumo administratorius fizinis asmuo turi teisę keisti veiklos formą.
 

130 straipsnis. Nemokumo administratoriaus pareigos

1. Nemokumo administratorius privalo:

    1) būti nepriekaištingos reputacijos ir pranešti priežiūros institucijai, jeigu nebeatitinka nepriekaištingos reputacijos reikalavimų, per 3 darbo dienas nuo dienos, kai apie tai sužino;

    2) užtikrinti, kad nemokumo administratoriaus, kuris yra juridinis asmuo, vadovas arba dalyvis, kai pagal atitinkamos teisinės formos juridinius asmenis reglamentuojančius teisės aktus juridinis asmuo neprivalo turėti darbuotojų, yra asmuo, įgijęs teisę administruoti nemokumo procesus;

    3) drausti savo civilinę atsakomybę profesinės civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu;

    4) laikytis Nemokumo administratorių etikos kodekso;

    5) būti Nemokumo administratorių rūmų nariu ar asocijuotu nariu;

    6) nuolat kelti profesinę kvalifikaciją Nemokumo administratorių rūmų nustatyta tvarka, suderinta su priežiūros institucija:

        a) turintis teisę administruoti nemokumo procesus trumpiau negu 5 metus – 40 akademinių valandų per kalendorinius metus;

        b) turintis teisę administruoti nemokumo procesus nuo 5 iki 10 metų – 35 akademines valandas per kalendorinius metus;

        c) turintis teisę administruoti nemokumo procesus nuo 10 iki 15 metų – 30 akademinių valandų per kalendorinius metus;

        d) turintis teisę administruoti nemokumo procesus ilgiau negu 15 metų – 24 akademines valandas per kalendorinius metus;

    7) pranešti priežiūros institucijai apie duomenų, reikalingų Nemokumo administratorių sąrašui tvarkyti, pasikeitimą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jų pasikeitimo dienos;

    8) pranešti priežiūros institucijai, jeigu jam buvo suteikta teisė administruoti nemokumo procesus kitoje valstybėje narėje, ne vėliau kaip per 14 dienų nuo šios teisės suteikimo dienos;

    9) sudaryti sąlygas priežiūros institucijai atlikti jo veiklos priežiūrą;

    10) teikti priežiūros institucijai ir Nemokumo administratorių rūmams šiame įstatyme nustatytą informaciją;

    11) vykdyti kitas pareigas, nustatytas šiame įstatyme.

2. Nemokumo administratorius juridinis asmuo taip pat privalo:

    1) nurodyti priežiūros institucijai turintį teisę administruoti nemokumo procesus darbuotoją, atsakingą už juridinio asmens nemokumo procesų administravimą, ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo nemokumo administratoriaus paskyrimo dienos;

    2) nurodyti priežiūros institucijai naują darbuotoją, atsakingą už juridinio asmens nemokumo procesų administravimą, ir nurodyti tokio keitimo priežastį ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo atsakingo darbuotojo keitimo dienos;

    3) nustatyti savo ir darbuotojų, kurių darbas susijęs su nemokumo procesų administravimu, darbo organizavimo ir kontrolės tvarką ir užtikrinti jos laikymąsi. Ši nuostata netaikoma asmenims, administruojantiems nemokumo procesus laikinai.

3. Šio straipsnio 1 dalies 6 punkte nustatyti reikalavimai taikomi tik nemokumo administratoriui fiziniam asmeniui.

4. Nemokumo administratoriaus juridinio asmens darbuotojas, atsakingas už juridinio asmens nemokumo procesų administravimą, šio straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytais atvejais pradeda administruoti nemokumo procesus nuo informacijos paskelbimo priežiūros institucijos interneto svetainėje, kaip nustatyta šio įstatymo 32 straipsnio 1 dalies 2 punkte.
 

131 straipsnis. Profesinės civilinės atsakomybės privalomasis draudimas

1. Nemokumo administratoriaus profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo objektas yra nemokumo administratoriaus civilinė atsakomybė už draudimo sutarties galiojimo metu nemokumo administratoriaus neteisėtais veiksmais (veikimu, neveikimu), administruojant nemokumo, fizinio asmens bankroto procesus, administruojamam fiziniam ar juridiniam asmeniui ir (ar) kreditoriams, ir (ar) tretiesiems asmenims padarytą žalą.

2. Minimali profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo suma yra
60 000 eurų vienam draudžiamajam įvykiui ir 150 000 eurų visiems draudžiamiesiems įvykiams per metus. Dėl draudžiamojo įvykio išmokėjus draudimo išmoką ir sumažėjus minimaliai draudimo sumai, nemokumo administratorius privalo per vieną mėnesį apsidrausti profesinę civilinę atsakomybę, kad būtų atkurta privalomoji minimali draudimo suma.

3. Draudžiamuoju įvykiu laikomi draudimo sutarties galiojimo metu nemokumo administratoriaus atlikti neteisėti veiksmai (veikimas, neveikimas), administruojant nemokumo, fizinio asmens bankroto procesus, kurie yra pagrindas atsirasti nemokumo administratoriaus civilinei atsakomybei, ir reikalavimo atlyginti žalą pateikimas vadovaujantis Nemokumo administratoriaus profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo tvarkos aprašu.

4. Nemokumo administratoriaus profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo draudėjas yra nemokumo administratorius.

5. Nemokumo administratoriaus profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo tvarkos aprašą tvirtina Vyriausybė.

6. Nemokumo administratorius neturi teisės administruoti nemokumo proceso, jeigu nėra apsidraudęs profesinės civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu.