II SKYRIUS. TEISĖS ADMINISTRUOTI NEMOKUMO PROCESUS SUTEIKIMAS IR PANAIKINIMAS. PIRMASIS SKIRSNIS. TEISĖS ADMINISTRUOTI NEMOKUMO PROCESUS SUTEIKIMAS ASMENIUI

124 straipsnis. Sprendimo suteikti teisę administruoti nemokumo procesus fiziniam asmeniui priėmimas, nemokumo administratoriaus profesinės kvalifikacijos pripažinimas ir nemokumo procesų administravimas laikinai

1. Sprendimą dėl teisės administruoti nemokumo procesus suteikimo šio įstatymo 118 straipsnyje nustatytus reikalavimus atitinkantiems asmenims: fiziniam asmeniui, taip pat kitoje valstybėje narėje teisę administruoti nemokumo procesus įgijusiam fiziniam asmeniui (toliau šiame straipsnyje – kitos valstybės narės fizinis asmuo) priima priežiūros institucija Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.

2. Kitos valstybės narės fizinio asmens, siekiančio administruoti nemokumo procesus Lietuvos Respublikoje, profesinė kvalifikacija turi būti pripažinta Lietuvos Respublikoje, vadovaujantis Reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo nuostatomis.

3. Kitos valstybės narės fizinis asmuo, turintis teisę administruoti nemokumo procesus toje valstybėje narėje, gali administruoti nemokumo procesus Lietuvos Respublikoje laikinai ir kartais (toliau – laikinai) Reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo ir Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.
 

125 straipsnis. Sprendimo suteikti teisę administruoti nemokumo procesus juridiniam asmeniui priėmimas ir nemokumo procesų administravimas laikinai

1. Sprendimą dėl teisės administruoti nemokumo procesus suteikimo šio įstatymo 119 straipsnyje nustatytus reikalavimus atitinkantiems asmenims: juridiniam asmeniui, taip pat kitoje valstybėje narėje turinčiam teisę administruoti nemokumo procesus juridiniam asmeniui ar kitai organizacijai, kuri gali savo vardu įgyti ir turėti teises bei pareigas, būti ieškove ar atsakove teisme, jų padaliniui (toliau šiame straipsnyje – valstybės narės juridinis asmuo), priima priežiūros institucija Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.

2. Kitos valstybės narės juridinis asmuo gali administruoti nemokumo procesus Lietuvos Respublikoje laikinai Paslaugų įstatymo ir Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.
 

126 straipsnis. Teisės administruoti nemokumo procesus suteikimo tvarka

1. Priežiūros institucija ne vėliau kaip per 14 dienų nuo visų reikiamų dokumentų gavimo dienos priima sprendimą dėl teisės administruoti nemokumo procesus suteikimo.

2. Priežiūros institucija apie priimtą sprendimą dėl teisės administruoti nemokumo procesus kitą darbo dieną po tokio sprendimo priėmimo apie tai informuoja asmenį jo nurodytu kontaktiniu adresu.

3. Jeigu priežiūros institucija per šio straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą nepateikia sprendimo dėl teisės administruoti nemokumo procesus, nelaikoma, kad priežiūros institucija priėmė sprendimą suteikti teisę administruoti nemokumo procesus.

4. Priežiūros institucija sprendimo suteikti teisę administruoti nemokumo procesus priėmimo dieną įrašo asmenį į Nemokumo administratorių sąrašą.

5. Asmuo įgyja teisę administruoti nemokumo procesus nuo asmens įrašymo į Nemokumo administratorių sąrašą dienos ir yra laikomas nemokumo administratoriumi.