ANTRASIS SKIRSNIS. TEISĖS ADMINISTRUOTI NEMOKUMO PROCESUS PANAIKINIMAS

127 straipsnis. Teisės administruoti nemokumo procesus pasibaigimo pagrindai

1. Sprendimą panaikinti nemokumo administratoriaus teisę administruoti nemokumo procesus priima priežiūros institucija Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.

2. Teisė administruoti nemokumo procesus pasibaigia šiais pagrindais:

1) nemokumo administratoriaus prašymu;

2) kai paaiškėja, kad siekiant įgyti teisę administruoti nemokumo procesus buvo pateikti melagingi ir (arba) tikrovės neatitinkantys duomenys ir (ar) informacija, nustatyti šio įstatymo 118 ir 119 straipsniuose;

3) kai paaiškėja, kad nemokumo administratorius neatitinka šio įstatymo 118 straipsnio 1 punkte arba 119 straipsnyje nustatytų reikalavimų;

4) skyrus nemokumo administratoriui šio įstatymo 136 straipsnio 3 dalies 3 punkte nurodytą poveikio priemonę;

5) nemokumo administratoriui netekus Nemokumo administratorių rūmų narystės;

6) kai nemokumo administratoriui juridiniam asmeniui iškeliama bankroto byla ar bankroto procesas vykdomas ne teismo tvarka arba pradedamas bankroto procesas pagal kitos valstybės narės teisės aktus ar jis yra likviduojamas arba pasibaigęs;

7) kai nemokumo administratorius fizinis asmuo miršta;

8) kai paaiškėja, kad kitos valstybės narės asmuo, administruojantis nemokumo procesus įsisteigęs Lietuvos Respublikoje arba administruojantis nemokumo procesus laikinai, neteko pagal kitos valstybės narės teisės aktus įgytos teisės administruoti nemokumo procesus.

3. Nemokumo administratoriui, kuriam teisė administruoti nemokumo procesus pasibaigė šio straipsnio 2 dalyje nurodytais pagrindais ir kuris siekia pakartotinai įgyti teisę administruoti nemokumo procesus, netaikomas šio įstatymo 118 straipsnio 3 punkte nustatytas reikalavimas, jeigu nuo sprendimo panaikinti teisę administruoti nemokumo procesus dienos yra praėję ne daugiau kaip 5 metai.

4. Nemokumo administratorius, kuriam teisė administruoti nemokumo procesus pasibaigė šio straipsnio 2 dalies 2, 4 ir 5 punktuose nurodytais pagrindais, pakartotinai kreiptis dėl teisės administruoti nemokumo procesus suteikimo gali ne anksčiau kaip po 2 metų nuo priežiūros institucijos sprendimo panaikinti teisę administruoti nemokumo procesus įsigaliojimo dienos.

5. Fiziniai asmenys, kurie dėl teisės administruoti nemokumo procesus suteikimo pakartotinai kreipiasi į priežiūros instituciją, privalo išlaikyti kvalifikacinius egzaminus.
 

128 straipsnis. Teisės administruoti nemokumo procesus panaikinimo tvarka

1. Priežiūros institucija priima sprendimą panaikinti teisę administruoti nemokumo procesus per 3 darbo dienas nuo teisės administruoti nemokumo procesus pasibaigimo pagrindo, nurodyto šio įstatymo 127 straipsnio 2 dalies 1, 2, 3 ir 5–8 punktuose, paaiškėjimo dienos.

2. Nemokumo administratorius išbraukiamas iš Nemokumo administratorių sąrašo kitą darbo dieną po sprendimo panaikinti teisę administruoti nemokumo procesus priėmimo.

3. Priėmus sprendimą panaikinti teisę administruoti nemokumo procesus, ne vėliau kaip kitą darbo dieną apie tai informuojami Nemokumo administratorių rūmai, nemokumo bylą nagrinėjantis teismas ir nemokumo administratorius.

4. Šio įstatymo 127 straipsnio 2 dalies 2, 3, 6 ir 8 punktuose nurodytais atvejais teisės administruoti nemokumo procesus pasibaigimo pagrindas atsiranda po to, kai asmuo per 20 dienų nuo priežiūros institucijos įspėjimo raštu dėl galimo teisės administruoti nemokumo procesus panaikinimo gavimo dienos nepateikia naujos informacijos ir (ar) dokumentų, kuriais įrodo, kad nebuvo aplinkybių, dėl kurių jam galėtų būti panaikinta teisė administruoti nemokumo procesus, arba jos išnyko. Įspėjimas laikomas įteiktu praėjus 7 dienoms nuo jo išsiuntimo.

5. Asmenys netenka teisės administruoti nemokumo procesus nuo asmens išbraukimo iš Nemokumo administratorių sąrašo dienos.